info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری خطرناک روی Wireshark

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک روی Wireshark
تاریخ: ۰۳/۳۰/۱۳۹۶
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک روی Wireshark
تاریخ
۰۳/۳۰/۱۳۹۶
شناسه آپا
APAIUT-96008
شناسه بین المللی
CVE-2017-9352
سطح خطر

در وایرشارک نسخه‌های ۲.۲.۰ تا ۲.۲.۶ و ۲.۰.۰ تا ۲.۰.۱۲، تشریح‌کننده Bazaar می‌تواند در حلقه بی‌نهایت بیافتد.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

وایرشارک نسخه‌های ۲.۲.۰ تا ۲.۲.۶ و ۲.۰.۰ تا ۲.۰.۱۲