info[at]nsec.ir
(+98)-31-33915336

رادیو آپا- نسخه دوازدهم- مدیریت وصله

آخرین نسخه از رادیو آپا  در فصل نخست را با موضوع مدیریت وصله بشنوید. یکی از توصیه‌های همیشگی برای پیشگیری از حوادث رایانه ای، به روزرسانی سیستم ها و نرم افزارها بوده است. این امر با استفاده از یک سامانه مدیریت وصله در سازمان ها تا حد زیادی مدیریت می گردد. در این شماره از رادیو آپا در قالب گفتگویی با مدیر توسعه سامانه بومی مدیریت وصله به معرفی این سامانه پرداخته شده است.