با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

اعلان آسیب پذیری

 • چندین آسیب‌پذیری در Google Chrome

  چندین آسیب‌پذیری در Google Chrome گزارش شده است. برخی از این آسیب‌پذیری‌ها هنوز ناشناخته هستند و یک مورد از آن‌ها می‌تواند به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  12/04/2015
  APAIUT-94018
 • چندین آسیب‌پذیری در Juniper Networks IDP

  دو آسیب‌پذیری و یک نقطه ضعف در Juniper Networks IDP گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس و نیز اقدام به حمله DOS و دسترسی به تجهیز آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94017
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple iOS

  چندین آسیب‌پذیری در Apple iOS گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور هدایت حملات spoofing و نیز دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به تجهیز کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94016
 • آسیب‌پذیری در Siemens SIMATIC WinCC

  یک آسیب‌پذیری در Siemens SIMATIC WinCC گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دور زدن محدودیت‌های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94015
 • آسیب‌پذیری DOS و Command Injection در Cisco ASA

  چندین آسیب‌پذیری در محصولات سیسکو گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت حملات DOS و نیز دسترسی به تجهیز آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94014
 • آسیب‌پذیری Spoofing در Asterisk

  یک آسیب‌پذیری در Asterisk گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت هدایت حمله Spoofing مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94013
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple OS X

  چندین آسیب‌پذیری و راه‌حل های رفع آن‌ها توسط شرکت Apple گزارش شده است. برخی از این آسیب‌پذیری‌ها ناشناخته و برخی آز آن‌ها می‌تواند موجب دور زدن محدودیت‌های امنیتی، دست‌کاری داده‌ها، فاش کدن اطلاعات حساس، حمله DOS و همچنین دسترسی به سیستم کاربر توسط افراد مخرب گردد.

  11/04/2015
  APAIUT-94012
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple Safari

  چندین آسیب‌پذیری در Apple Safari گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس و دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94012
 • آسیب‌پذیری XSS در Cisco Wireless LAN Controller

  یک آسیب‌پذیری در Cisco Wireless LAN Controller گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور هدایت حمله XSS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94011
 • چندین آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox برای سیستم عامل android

  یک آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox برای Android گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد بدخواه به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  11/04/2015
  APAIUT-94010

صفحه‌ها