با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

اعلان آسیب پذیری

 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  چندین آسیب‌پذیری در چندین محصول Huawei گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دسترسی به سیستم آسیب‌پذیر مورد بهره برداری قرار گیرد. این مسئله از نسخه‌های آسیب پذیر کتابخانه GNU C نشأت گرفته است.

  21/02/2015
  APAIUT-93302
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Internet Explorer

  چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Internet Explorer گزارش شده است. این آسیب‌پذیری ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس، دور زدن محدودیت‌های امنیتی و سوء استفاده از سیستم کاربر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

  21/02/2015
  APAIUT-93301
 • کشف چندین آسیب پذیری در VMware

  چندین آسیب پذیری در VMware گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب افشای اطلاعات حساس و دستکاری داده های خاص، ارتقاء دسترسی ها ، Dos ،دور زدن محدودیت های امنیتی خاص و دسترسی غیرمجاز به سیستم های آسیب پذیر گردد.

  29/01/2015
  APAIUT-911417
 • چندین آسیب پذیری در WordPress

  چندین آسیب پذیری در WordPress گزارش شده است. نفوذگر با استفاده از این آسیب پذیری ها به اطلاعات حساس دسترسی پیدا می کند و همچنین می تواند سیستم آسیب پذیر را تسخیر کند و امکان حمله ی DoS را فراهم سازد.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911513
 • چندین آسیب پذیری در MySQL

  یک مسئله ی امنیتی و دو آسیب پذیری در MySQL گزارش شده است ، تاثیر یکی از این آسیب پذیری ها ناشناخته است . نفوذگر می تواند با استفاده از آسیب پذیری های دیگر به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند وآن ها را تغییر دهد و یا حتی افشا کند.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911512
 • چندین آسیب پذیری در سرور Apache HTTP

  چندین آسیب پذیری در سرور Apache HTTP گزارش شده است که این آسیب پذیری ها باعث حمله ی DoS می شود.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911511
 • چندین آسیب پذیری در Google Chrome

  چندین آسیب پذیری در Google Chrome گزارش شده است که  تاثیرات بعضی از این آسیب پذیری ها ناشناخته است .نفوذگر با استفاده از آسیب پذیری های شناخته شده می تواند محدودیت های امنیتی را دور بزند.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911510
 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  تعدادی آسیب پذیری در محصولات Huawei شناسایی شده است.نفوذگر می تواند محدودیت های امنیتی را با این آسیب پذیری ها دور بزند.
  علت این مسئله ی امنیتی و آسیب پذیری استفاده از نسخه های آسیب پذیر  Apache Struts2 است.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911508
 • آسیب پذیری Google Chrome در سیستم عامل IOS

  یک آسیب پذیری در Google Chrome سیستم عامل IOS گزارش شده است.نفذگر با استفاده از این آسیب پذیری به اطلاعات حساس دسترسی خواهد داشت.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911514
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Windows Flash Player

  تعدادی آسیب پذیری در Microsoft Windows شناسایی شده است .نفوذگر می تواند ،محدودیت های امنیتی را با سوء استفاده از این آسیب پذیرها دور بزند.
  علت این مسئله ی امنیتی و آسیب پذیری استفاده از نسخه های آسیب پذیر Flash Player است.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911506

صفحه‌ها